HABERLER
Yeni Gelir Vergisi Dilimleri Yasalaştı

24.04.2006Gelir vergisi oranlarını ve dilimlerini yeniden düzenleyen yasa 8 Nisan 2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasaya göre, gelir vergisinde tek tarifeye geçildi. Ücretlilerin gelir vergisi oranlarında bir değişiklik yapılmazken, ücret dışı gelir vergisinin ilk dilimi 5 puan düşürülerek yüzde 15'e indirildi. Yıllık gelirin 7 bin YTL'ye kadar olan kısmından yüzde 15, 7-18 bin YTL arasındaki kısmından yüzde 20, 18-40 bin YTL arasından yüzde 27 ve 40 bin YTL'nin üzerindeki kısmından ise yüzde 35 vergi alınacak.

Buna göre, gelir vergisinde eski tarife ile yerine konulacak yeni tarife şöyle:

Eski tarife Ücretliler Diğer Mükellefler

6.600 YTL'ye kadar 15 20
6.600-15.000 YTL arası 20 25
15.000-30.000 YTL arası 25 30
30.000-78.000 YTL arası 30 35
78 bin YTL üstü 35 40

Yeni tarife GELİR VERGİSİ ORANI
7.000 YTL'ye kadar 15
7.001-18.000 YTL arası 20
18.001-40.000 YTL arası 27
40.000 YTL'nin üzeri 35


GELİR VERGİSİ KANUNU, AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU VE VERGİ USUL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Resmi Gazete: 8 Nisan 2006 Cumartesi

Kanun No. 5479 Kabul Tarihi : 30.3.2006

MADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 103 – Gelir vergisine tabi gelirler;
7.000 YTL'yekadar % 15
18.000 YTL'nin 7.000 YTL'si için 1.050 YTL, fazlası% 20
40.000 YTL'nin 18.000 YTL'si için 3.250 YTL, fazlası % 27
40.000 YTL'den fazlasının 40.000 YTL'si için 9.190 YTL, fazlası % 35
oranında vergilendirilir."

MADDE 2 – 193 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 69 – Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; 31/12/2005 tarihi itibarıyla mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile;

a) 24/4/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımları için belge kapsamında 1/1/2006 tarihinden sonra yapacakları yatırımları,

b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 1/1/2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımları,nedeniyle, 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oranına ilişkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilirler.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 70 – 2006 takvim yılına ilişkin olarak yapılmış ücret ödemeleri için bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yapılmış olan gelir vergisi tevkifat tutarlarının 103 üncü maddede bu Kanunla yapılan değişiklik hükmü uyarınca hesaplanan vergiden fazla olması halinde, fark vergi tutarı terkin edilir, tahsil edilmişse mükelleflerin sonraki dönemlerde ödeyecekleri gelir vergisinden mahsup edilir. Eksik olması halinde ise bu fark, vergi sorumluları tarafından bu Kanunun yayımlanmasından sonra yapılacak ilk ücret ödemesinden kesilerek bu ödemenin ait olduğu döneme ilişkin muhtasar beyannamenin verilme ve ödeme süresi içinde topluca (muhtasar beyanname verme yükümlülüğü olmayanlar hariç) verilecek ayrı bir beyanname ile beyan edilir ve ödenir. Bu beyanname için ayrıca damga vergisi hesaplanmaz. Anılan sürede düzeltilen söz konusu fark için gecikme faizi ve vergi cezası aranmaz; eksik tahakkuk etmiş olan verginin bu süre içinde tamamlanmaması halinde bu tarihte vergi ziyaı doğmuş olur. Bu hükmün uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir."

 

     
Site içi arama:

Türkiye'den HaberlerAdres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr