HUKUK
Güncellenme Zamanı: 20.12.2011
506 Sayılı Sosyal Sigortaları Kanunu İle İlgili Önemli Yargıtay Kararları (1992 - 2004) - 506/m.60

506/m.60
• Yaşlılık Aylığı
• Hizmet Tespiti
HİZMET TESPİTİ KARARIYLA KAZANILAN GÜN SAYISI  TESPİTE İLİŞKİN HÜKMÜN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA KURUM YÖNÜNDEN BAĞLAYICI SAYILIR
YARGITAY
10. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/176
K. 2003/4985
T. 13.062003
DAVA :Davacı, 28.04.2000 tarihli tahsis başvurusuna istinaden yaşlılık aylığına hak kazandığının tespiti:
ne karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir.
Hükmün, dayalı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
KARAR: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle, dava sonucu itibariyle davacıya; 28.04.2000 günlü tahsis talebine göre, kesinleşmiş mahkeme kararı ile saptanan hizmet süresi de gözetilerek Sosyal Sigortalar Kurumunca yaşlılık sigortası kolundan aylık bağlanması gerektiğinin tespiti istemine ilişkin olup, 506 sayılı Yasanın 60. maddesi hükmü kapsamında yaşlılık aylığı tahsis koşullarından biri de; belli sayıda malullük-yaşlılık ölüm sigortaları priminin ödenmiş olması ise de; aynı Yasanın 79/10 maddesinin; ‘Yönetmelikle tespit edilen belgeleri işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalıların, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde mahkemeye başvurarak alacakları Ham ile ispatlamaları halinde, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayılarının Sosyal Sigortalar Kurumunca nazara alınacağı” hükmünü içermesine giderek anılan madde hükmünün 60. maddeye nazaran uygulama önceliği bulunmasına; ne var ki, hizmet tespiti kararıyla kazanılan gün sayısının, ancak tespite ilişkin hükmün kesinleşmesinden sonra Kurum yönünden bağlayıcılık kazanmasına; davamızda somutlaşan olayda da; Kurum kayıtlarında gözüken sigortalı hizmetleri yaşlılık aylığı tahsisi için yeterli olmayan davacı sigortalının: 01 .01 .1988 ile 01 .01 .1996 tarihleri arasında gerçekleşen hizmet sürelerinin tespitine ilişkin İzmir ikinci İş Mahkemesinin 29.11 .1999 gün ve 1998/627 Esas, 1999/783 Karar sayılı kararının Yargıtay’ca onanarak 27.12.1999 tarihinde kesinleşmesinden sonra
28.04.2000 tarihinde Sosyal Sigortalar Kurumundan yaşlılık aylığı tahsis talebinde bulunmasına ve
4447 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği 08.09.1999 tarihinde 23 yıldan fazla sigortalılık süresi bulunan davacı hakkında geçici 81/A kapsamında bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan hükümlerin uygulanması gerekmekle, davacının yaşlılık aylığı talep tarihi itibariyle 60/A-c maddesindeki yasal koşulların gerçekleşmesine; ayrıca ayni Yasanın 62. maddesi hükmü gereği olarak yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya bu isteğinden sonraki aybaşından başlanarak yaşlılık aylığı bağlanması esasının, kararın infazı aşamasında dayalı Kurumca gözetilmesinin mümkün bulunmasına göre, yerin de görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 13.06.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
(5 Nisan 2004)
     
Site içi arama:

ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ RIZA KUAS

ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ ABDULLAH KARACAN 
 Adres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr