HUKUK
Güncellenme Zamanı: 15.12.2011
818 Sayılı Borçlar Kanunu İle İlgili Önemli Yargıtay Kararları (1992 - 2005) - 818 / m.47

Kişilik Haklarına Tecavüz
Manevi Tazminat
DAVACI İŞÇİNİN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN KABUL EDİLEBİLMESİ İÇİN, ÖNCELİKLE DAVALININ DAVACI ALEYHİNE AÇTIĞI DAVALARIN SONUCU BEKLENMELİDİR
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2000/15824
K 2001/1298
T. 29.01.2001
DAVA: Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, fazla çalışma ikramiye, izin ücreti ile ücret ve manevi tazminat olacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde, dayalı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR: 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Mahkemece, davacı işçinin kişilik haklarına davalı işverenin tecavüzde bulunduğu da kabul edilerek manevi tazminat hüküm altına alınmış ise de, bu konuda yeterli araştırma ve inceleme yapılmış değildir. Gerçekten, davacının genel müdürlük görevini ifa ettiği sırada davalı işverenin arsasının ucuz fiyatla satın alındığı ve üzerine de davacı eşi adına bir bina yaptırdığı iddiası olduğu gibi başka isnadlarda  yapıldığı için Tarsus Asliye Hukuk Mahkemesinde 1998/466 esas sayı ile dayalı işveren tarafından davacı işçi aleyhine tazminat davası ve başka davalar açıldığı görülmektedir. Kişilik haklarına tecavüz koşulu gerçekleşip gerçekleşmediğinin anlaşılabilmesi İçin söz konusu dosyaların celbedilerek öncelikle sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığı belirlendikten sonra sonuçlandırıldığı takdirde verilen kararların bir değerlendirilmeye tabi tutulması gerekir. Örneğin, davalı işverene ait arsa üzerine davacı işçinin bir bina yapması ya da İşverene ait malzeme ile böyle bir şeyde bulunması gibi bir eylemi mevcut olup da tazminata mahkum olmuş ise, davacının kişilik haklarına saldırıda söz edilemeyeceğinden manevi tazminat isteğinin reddine karar verilmelidir.
Belirtilen konular üzerinde etraflıca durularak araştırma ve inceleme yapılmak suretiyle hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmelidir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, 29.01.2001 günün de oy ile karar verildi.
(1 Ekim 2001)
     
Site içi arama:

ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ RIZA KUAS

ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ ABDULLAH KARACAN 
 Adres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr