BASIN
Genel Başkan Abdullah Karacan'ın Onursal Genel Başkanımız Rıza Kuas'ın 31. Ölüm Yıldönümünde Yaptığı Basın Açıklaması

30.10.2012

LASTİK-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ABDULLAH KARACAN’IN

RIZA KUAS’IN 31. ÖLÜM YILDÖNÜMÜ İÇİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Konfederasyonumuz DİSK’in kurucularından ve sendikamız Lastik-İş’in Onursal Genel Başkanı Rıza KUAS bundan tam 31 yıl önce 1981 yılında aramızdan ayrıldı. Ancak her ölüm yıldönümünde kendisini saygıyla hatırlıyor olmamız onun aramızda yaşadığının en büyük kanıtıdır.

Değerli Arkadaşlarım,

Rıza KUAS’ın sendikal mücadelede yer aldığı 1960’lı yıllarda Türkiye Ekonomisi yapı değiştirmiş, sanayileşme artmış, buna bağlı olarak işçilerin hak, özgürlük ve sendikalaşma talepleri de yükselmiştir. Böyle bir dönemde Türkiye’nin 1971 ve 80 yıllarında iki askeri müdahale yaşamış olması rastlantı sayılamaz. Nitekim 1971 müdahalesiyle sendikal özgürlükler sınırlanmış, 1980 askeri darbesi ise ülkemizi bugün de içinde yaşadığımız çıkmazlara sokmuştur.

1980 darbesinden sonra ekonomik gelişme ucuz işgücü istihdamı üzerinden sağlanmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede işçilerin hak kayıpları 1980 yılında kıdem tazminatına tavan konulmasıyla başlamış, arkasından bugüne dek süren ve sosyal hakları gerileten düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 2003 yılında 4857 sayılı Yeni İş Yasası’nın çıkarılması ve 2008 yılı Ekim ayında yürürlüğe giren yeni Sosyal Güvenlik Yasası aynı sürecin uzantılarıdır. Bu dönem içinde, 1980 sonrasında yürürlüğe konulan 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Yasasıyla toplu sözleşme hakkının kullanımı baskı altına alınmış, grev hakkı yasaklar ve ertelemelerle neredeyse yok edilmiştir.

18 Ekim 2012 tarihinde TBMM’de kabul edilerek Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası da, 12 Eylül düzeninde bir değişiklik oluşturamamıştır. Bu nedenle değiştirilmesi gündeme gelen sendikalar ve toplu sözleşme yasaları konusundaki gelişmeler ne yazık ki umut verici değildir. Yeni yasada, sendikal hareketi siyasal iktidarların güdümüne sokan düzenlemeler devam ettiği gibi, ucuz işgücü ile gelişme politikasına temel oluşturan ayrıntılı yasaklar ve sınırlamalar da varlığını sürdürmektedir. Gündemdeki kanun özellikle toplu sözleşme düzeni açısından mevcut olumsuzlukların devamını sağlamaktan başka bir sonuç vermeyecektir.

Bu çerçevede, bugün ülkemizin, Rıza KUAS’ın ulaşmayı hedeflediği noktalardan çok uzakta bulunduğunu belirtmek zorundayım. İşsizlik, gelir dağılımı bozukluğu, kayıt dışı ekonominin yaygınlığı, etnik ve dinsel kimliklere göre toplumun kamplaşması ve anti demokratik siyasi yapının varlığını sürdürmesi, geçmiş dönemde hiçbir soruna çözüm getirilemediğinin açık göstergeleridir.

Son günlerde yaşadığımız acı olaylar içine düştüğümüz çözümsüzlüğün ulaştığı düzeyi ortaya koymaktadır. Bugün, onlarca yıldır bir çözüme kavuşturulamayan terörün yeniden tırmandığı ve iç savaş tehlikesinden söz edildiği bir aşamaya ulaşılmıştır. Terör olayları ve silahlı çatışmalarla resmi-sivil onlarca vatandaşımızı ölüme gönderiyoruz. Bu böyle devam etmemeli; toplumsal barışın sağlanması bir an önce gerçekleştirilmelidir. Bu yıl 89. yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyet’in kuruluşunu, gelecek yıllarda demokratik bir ortamda huzur ve barış içinde kutlamayı başarmalıyız.

Değerli Arkadaşlarım,

Sendikamız Lastik-İş, Rıza KUAS’ın önderliğinde oluşturduğu geleneklerini bugüne kadar sürdürmüştür. Bu gelenekler, 63 yıllık mücadele tarihinde, bir yandan sermayenin yoğun saldırılarına, öte yandan askeri darbelerin yasak ve baskılarına karşı direnme gücünü oluşturdu. Bu durum öncelikle sendikamız tarafından aktif bir mücadele çizgisinin sürdürülmesinde kendisini göstermektedir. Ayrıca sendikamız 4857 sayılı İş Yasası’nın kazanılmış haklarımızı ortadan kaldıran hükümlerinin uygulanmasına karşı ortaya koyduğu dirençle, Rıza KUAS’tan devraldığı mirasa başarıyla sahip çıktığını kanıtlamıştır. Bugün, sendikamız, toplumsal çıkarları temel alan bir yönetim anlayışı içinde, Rıza KUAS’ın adının verildiği çağdaş bir Genel Merkez binasına sahiptir. Şube binalarımız da satın alınarak tek tek hizmete açılmıştır. Ayrıca bu yıl içinde Kocaeli’de tüm üyelerimizin özlemi olan Lastik-İş Sosyal Tesislerini faaliyete geçirmiş bulunuyoruz. Rıza Kuas’ın yolunda yürüyor ve bize bıraktığı mirası daha güçlü bir şekilde gelecek kuşaklara aktarmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz.

Sevgili Arkadaşlarım,

Günümüzde bir yandan dünya çapındaki ekonomik krizin sonuçları, öte yandan ülkemizin bölgemizde karşı karşıya kaldığı tehlikeler, işçi sınıfı ve sendikal hareket için en önemli sorunları oluşturmaktadır. Yıllardır uygulanan ekonomik politikalarla hiçbir toplumsal sorunun çözülemediği, işsizliğin, yoksulluğun ve gelir dağılımı dengesizliğinin giderek arttığı görülmektedir. Küresel düzeyde yaşanan son gelişmeler, yeni ve sosyal amaçlı politikalara ağırlık veren ekonomik yaklaşımların uygulanması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bölgemizde ve Ortadoğu’da tırmanan gelişmeler de ulusal bağımsızlığımızın korunabilmesi için mücadele etmeyi zorunlu duruma getirmiştir.

Sendikamız Lastik-İş, demokratik ve barış içinde bir Türkiye yaratma mücadelesinde en aktif şekilde yerini almaktadır. Özgürlük, demokrasi, sosyal devlet, toplumsal refah ve barış bir arada talep edilerek gerçekleştirilmelidir. Ancak bunu başarabilirsek Rıza KUAS’a layık olabiliriz.

Bu duygu ve düşüncelerle sendikamızın Onursal Genel Başkanı Rıza KUAS’ı bir kez daha rahmetle anıyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.

Lastik-İş Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu

Adına                                                                    

Genel Başkan Abdullah KARACAN

     
Site içi arama:

ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ RIZA KUAS

ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ ABDULLAH KARACAN 
 Adres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr