BASIN
Genel Başkanımız Abdullah Karacan'ın Rıza Kuas'ın 30. Ölüm Yıldönümü ile İlgili Basın Açıklaması

27.10.2011

Konfederasyonumuz DİSK’in kurucularından ve sendikamız Lastik-İş’in Onursal Genel Başkanı Rıza KUAS bundan tam 30 yıl önce 1981 yılında aramızdan ayrıldı. Ancak bu ayrılık hiç kuşku yok ki yalnızca fiziksel bir ayrılıktı. Her ölüm yıldönümünde kendisini saygıyla hatırlıyor olmamız onun aramızda yaşadığının en büyük kanıtıdır. Rıza KUAS yaşıyor çünkü O, eylemleriyle, düşünceleriyle ve yaşama biçimiyle ebedileşmiştir.

Değerli Arkadaşlarım,

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de demokratik gelişme ile işçi hareketinin ve sendikaların gelişmesi arasında sıkı bağlar bulunmaktadır. Rıza KUAS’ın sendikal mücadeleye başladığı 1960’lı yıllarda Türkiye Ekonomisi yapı değiştirmiş, sanayileşme artmış, buna bağlı olarak işçilerin hak, özgürlük ve sendikalaşma talepleri de yükselmiştir. Böyle bir dönemde Türkiye’nin 1971 ve 80 yıllarında iki askeri müdahale yaşamış olması rastlantı sayılamaz. Nitekim 1971 müdahalesiyle sendikal özgürlükler sınırlanmış, 1980 askeri darbesi ise ülkemizi bugün de içinde yaşadığımız çıkmazlara sokmuştur.

1980 darbesinden sonra ekonomik gelişme ucuz işgücü istihdamı üzerinden sağlanmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede işçilerin hak kayıpları 1980 yılında kıdem tazminatına tavan konulmasıyla başlamış, arkasından bugüne dek süren ve sosyal hakları gerileten düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 2003 yılında 4857 sayılı Yeni İş Yasası’nın çıkarılması ve 2008 yılı Ekim ayında yürürlüğe giren yeni Sosyal Güvenlik Yasası aynı sürecin uzantılarıdır. Bu dönem içinde, 1980 sonrasında yürürlüğe konulan 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Yasasıyla toplu sözleşme hakkının kullanımı baskı altına alınmış, grev hakkı da yasaklar ve ertelemelerle neredeyse yok edilmiştir.
 
12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumla yürürlüğe giren Anayasa değişiklikleri de 12 Eylül düzeninde bir değişiklik oluşturmuş değildir. Anayasa ve yasalarda, sendikal hareketi devletin ve siyasal iktidarların güdümüne sokan düzenlemeler devam ettiği gibi, ucuz işgücü ile gelişme politikasına temel oluşturan ayrıntılı yasaklar ve sınırlamalar da varlığını sürdürmektedir. Son olarak değiştirilmesi gündeme gelen sendikalar ve toplu sözleşme yasaları konusundaki gelişmeler de umut verici değildir. Gündemdeki tasarı özellikle toplu sözleşme düzeni açısından mevcut durumun devamını sağlamaktan başka bir sonuç vermeyecektir.

Bu çerçevede, bugün ülkemiz, Rıza KUAS’ın ulaşmayı hedeflediği noktalardan çok uzakta bulunmaktadır. İşsizlik, gelir dağılımı bozukluğu, kayıt dışı ekonominin yaygınlığı, etnik ve dinsel kimliklere göre toplumun kamplaşması, ekonomik ve sosyal alanda yasa dışılıkların artışı, deprem riskinin bile hiçbir önem alınmaksızın önemli bir tehlike olarak devam etmesi ve anti demokratik siyasi yapının varlığını sürdürmesi, geçmiş dönemde hiçbir soruna çözüm getirilemediğinin açık göstergeleridir.

Son on beş gün içinde yaşadığımız acı olaylar bu çözümsüzlüğün ulaştığı düzeyi ortaya koymaktadır. Onlarca yıldır bir çözüme kavuşturulamayan terörün yeniden tırmandığı ve iç savaş tehlikesinden söz edildiği bir aşamaya ulaşılmıştır. 23 Ekim 2011 tarihli Van depremi ise, daha önce yaşananlardan hiç ders alınmadığını açıkça göstermektedir. Bir yandan terör olayları ve silahlı çatışmalarla öte yandan ise depremlerle asker-sivil binlerce vatandaşımızı ölüme gönderiyoruz. Bu böyle devam etmemeli; toplumsal barışın sağlanması ve depreme karşı gereken önlemlerin alınması bir an önce gerçekleştirilmelidir.

Değerli Arkadaşlarım,

Sendikamız Lastik-İş, Rıza KUAS’ın önderliğinde oluşturduğu geleneklerini sürdürerek bugüne ulaşmıştır. Bu gelenekler, 62 yıllık mücadele tarihinde, bir yandan sermayenin yoğun saldırılarına, öte yandan askeri darbelerin yasak ve baskılarla dolu uygulamalarına karşı direnme gücünü oluşturdu. Bu durum öncelikle sendikamız tarafından aktif bir mücadele çizgisinin sürdürülmesinde kendisini göstermektedir. Ayrıca sendikamız 4857 sayılı İş Yasası’nın kazanılmış haklarımızı ortadan kaldıran hükümlerinin uygulanmasına karşı ortaya koyduğu dirençle, Rıza KUAS’tan devraldığı mirasa başarıyla sahip çıktığını kanıtlamıştır. Bugün, sendikamız, toplumsal çıkarları temel alan bir yönetim anlayışı içinde, Rıza KUAS’ın adının verildiği çağdaş bir Genel Merkez binasına kavuşmuştur. Şube binalarımız da satın alınarak tek tek hizmete açılmıştır.

Günümüzde bir yandan dünya çapındaki ekonomik krizin sonuçları, öte yandan ülkemizin bölgemizde karşı karşıya kaldığı tehlikeler, işçi sınıfı ve sendikal hareket için en önemli sorunları oluşturmaktadır. Yıllardır uygulanan ekonomik politikalarla hiçbir toplumsal sorunun çözülemediği, işsizliğin, yoksulluğun ve gelir dağılımı dengesizliğinin giderek arttığı görülmektedir. Küresel düzeyde yaşanan son gelişmeler, yeni ve sosyal amaçlı politikalara ağırlık veren ekonomik yaklaşımların uygulanması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bölgemizdeki gelişmeler de ulusal bağımsızlığımızın korunabilmesi için mücadele etmeyi zorunlu duruma getirmiştir.

Sendikamız Lastik-İş, demokratik ve barış içinde bir Türkiye yaratma mücadelesinde en aktif şekilde yerini alacaktır. Özgürlük, demokrasi, sosyal devlet, toplumsal refah ve barış bir arada talep edilerek gerçekleştirilmelidir. Ancak bunu başarabilirsek Rıza KUAS’a layık olabiliriz.

Bu duygu ve düşüncelerle sendikamızın Onursal Genel Başkanı Rıza KUAS’ı bir kez daha rahmetle anıyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.

                                  Lastik-İş Sendikası
 Genel Merkez Yönetim Kurulu Adına
 Genel Başkan Abdullah KARACAN
 
     
Site içi arama:

ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ RIZA KUAS

ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ ABDULLAH KARACAN 
 Adres: Küçük Çamlıca Mah. Üçpınarlar Cad. No:83 RIZA KUAS Genel Merkez Binası 34696 Üsküdar İSTANBUL
Tel: (0216) 339 04 00 (Pbx) Fax: (0216) 339 23 13
E-Posta: lastik-is@lastik-is.org.trHer Hakkı Saklıdır. Copyright www.lastik-is.org.tr